Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANUNCI DE LICITACIÓ  PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL REFUGI DE LES ESCOLES D’ALÓS.

DIMECRES 14 FEBRER 2024

Per acord de la Junta veïnal 8/2023 de 19 de desembre es va aprovar el plec de clàusules administratives que regiran la licitació esmentada  amb les següents dades: 

 

1.- Entitat contractant:

     Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil  i Alós

     Adreça: Casal Estudi d’Isil    25586 - Isil     

     Tel. 973.926006   

  

2.- Objecte del contracte: 

Descripció: Adjudicació de la concessió administrativa per a la gestió i explotació del Refugi de les escoles d’Alós. Es tracta de la utilització privativa d’un bé domini públic que es concedeix amb la finalitat de la seva explotació econòmica per part d'un particular.

Termini d’execució: 4 anys prorrogables fins a 8

3.- Pressupost base de licitació: 

Valor estimat del contracte: El cànon mínim de sortida a l’alça, per resultar adjudicatari de la concessió demanial és de 1.800,00 euros anuals (+IVA)

4.- Tramitació i procediment: 

  1. a) Tipus d’expedient: concessió administrativa
  2. b) Tramitació: ordinari.
  3. c) Procediment: obert simplificat.

5.-. Criteris d’adjudicació: Clàusula 15 de Plec de clàusules administratives particulars

6.- Presentació de sol·licituds

  1. a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
  2. b) Presentació d’ofertes: Els licitadors han de presentar via telemàtica a través de la plataforma l’eTRAM la seva oferta fent constar la inscripció següent: “Proposició per prendre part en el concurs convocat per la concessió de serveis de Refugi de l’Alós”. En cas d’acabar el termini de presentació de proposicions en dissabte o festiu, aquest queda prorrogat automàticament fins al dilluns o el dia no festiu següent.
  3. c) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives particulars.

 

Isil, 6 de febrer de 2024

Guillem Esteban Isus

President

Booking.com: Albergue Refugi de muntanya d'Alós d'Àneu , Alós d'Isil,  España - 41 Comentarios de los clientes . ¡Reserva tu hotel ahora!

Fitxers adjunts